Categoriearchief: Geen categorie

Einde juridische strijd

Civielrechtelijke procedure
Tijdens eerdere informatieavonden die WindNee heeft gehouden heeft mr. Pieter Huitema van De Haan Advocaten ons verteld dat in aanvulling op een tegemoetkoming planschade er een civiel rechtelijke procedure kan worden gevolgd. Dit zou wellicht kunnen leiden tot een hogere schadevergoeding door de komst van de windturbines.
Echter; voor er een civielrechtelijke procedure gestart kan worden moest de planschade procedure zijn afgerond.

Voortschrijdend inzicht
En op basis van ervaringen elders is inmiddels gebleken dat in de regel een civielrechtelijke procedure erg lang duurt en het is uit jurisprudentie (eerder zaken) ook duidelijk geworden dat particulieren weinig kans van slagen zullen hebben om aanvullend op de planschade vergoeding een extra vergoeding middels een civielrechtelijke procedure  te krijgen. Een uitzondering hierop is de situatie dat door de komst van de windturbines de bedrijfsvoering van een bedrijf ernstig wordt geschaad. Hiervoor moet weer een afzonderlijke procedure worden gevolgd en moet de procedure goed worden onderbouwd met een deskundigen rapport, wat uiteraard weer kosten met zich mee zal brengen.

Einde juridische strijd

Al met al en na het inwinnen van advies moeten wij tot de conclusie komen dat een civielrechtelijke procedure uiteindelijk weinig kansen biedt voor omwonenden.
Uiteraard vinden wij dit erg teleurstellend maar wij vinden ook dat wij u eerlijk moeten informeren en dat wij u geen worst voor moeten houden die er eigenlijk niet is.

Voor de goede orde; de financiële afhandeling van de juridische strijd was in twee delen geknipt. Het eerste deel is afgesloten tijdens de zitting van de Raad van State. Alle financiële verplichtingen tot dat moment zijn voldaan. Voor het tweede deel zijn nog geen financiële verplichtingen aangegaan en hoeven dus ook niet afgehandeld te worden.

Afsluiting
Stichting WindNEE heeft al het mogelijke gedaan, met uw steun, om het windpark tegen te houden. Dat is zoals we u al eerder hebben laten weten niet gelukt dankzij de kille en bureaucratische houding van onze overheid Een schrale troost is dat ‘ons’ windpark tegenwoordig als voorbeeld gebruikt wordt hoe het niet moet.
Windparken schieten op dit moment als paddenstoelen uit de grond in heel Nederland. Participatie en draagvlak van de omwonenden worden nu als belangrijke uitgangspunten gehanteerd. Dat hebben we samen dus wel voor elkaar gekregen, maar uiteindelijk hebben we daar zelf niets aan.

PERSBERICHT 15-2-2018

Tegenwind Veenkoloniën, waarbij WindNEE is aangesloten, heeft dit persbericht verzonden.

Geachte heer, mevrouw, burger en bestuurder,

Namens Tegenwind Veenkoloniën brengen wij met nadruk onder uw aandacht dat
Nijpels met zijn laatste uitlatingen in het recente persbericht van zijn zgn.
borgingscommissie (13-2-2018) het democratisch klimaat in Nederland verziekt. In het
bijzonder in onze regio’s in Groningen en Drenthe hebben wij al te maken met de 
negatieve gevolgen voor de burgers van het van boven af opgelegd energiebeleid van
EZ, zoals hij dat propageert. Het hoofdbestanddeel daarvan is een dwangmatige 
windmolenobsessie, waarbij met doorzettingsmacht-wetgeving zoals de Crisis en
Herstelwet en de Rijks Cordinatie Regeling de gemeenten en de burgers buiten spel zijn 
gezet. Zoals professor Koers in 2015 op een symposium vaststelde : “De vijand van dedemocratie
is Den Haag”. Met deze wetgeving is ook de rechterlijke macht de 
mogelijkheid ontnomen om het juridisch verzet tegen bijvoorbeeld de allang
achterhaalde windmolenparken ten gevolge van dit energiebeleid effectief te honoreren.
Het energiebeleid van EZ is dan ook volkomen mislukt en hangt aan elkaar van
miscommunicatie en desinformatie, hele leugens en halve waarheden, met als enige
reden om te verhullen dat men op landelijk niveau (Economische Zaken, de Ser) apert 
verkeerde keuzes heeft gemaakt in het stellen van de energiedoelen.
Iedereen weet allang dat windenergie op land hier geen goede keuze is, omdat
windmolens niet in ons daarvoor veel te kleine land inpasbaar zijn, niet uit kunnen,
onoverzienbare omgevings- en gezondheidsschade veroorzaken en dat daarmee
de energiedoelstellingen niet behaald kunnen worden.
In plaats van deze keuze voor wind op land, die stamt uit de tijd dat er nog geen goede
alternatieven voor duurzame energie bestonden, te corrigeren wil Nijpels er nog een 
schepje bovenop doen door het inzetten van nog meer dwangmiddelen, welke passen in 
een dictatuur, maar niet thuishoren in een democratie. Als Tegenwind Veenkoloniën
nemen we daar krachtig stelling tegen.
Het optreden van Nijpels is ook nog eens slecht voor het draagvlak onder de 
energietransitie, er ontstaat zelfs al weerstand tegen zonneweiden, en is heel slecht voor
onze democratie.
Tevens gaat Nijpels eraan voorbij dat windturbines op land met alle bijkomende schade 
met miljarden aan subsidie moeten worden gefinancierd terwijl dat op zee zonder
subsidie kan.
Wij roepen alle democratische krachten dan ook op om onze democratie te verdedigen
tegen figuren als Nijpels en met ons op te komen voor een democratische
energiepolitiek die wel samen de bevolking tot stand komt en daarmee zonder de inzet
van dwangmiddelen zoals voorgesteld door Nijpels, wel op draagvlak kan rekenen en
eisen uiterlijk vrijdag as. van Nijpels uitleg aan de burgers en de politiek waarom hij voor
deze ramkoers kiest en daarmee vele onnodige miljarden aan subsidie over de balk wil
gooien.
Tegenwind Veenkoloniën

Jan L. Nieboer
Voorzitter
Tel. 0599-850077
Mob. 06-52393215

Rabobank – ‘Een aandeel in elkaar’

De Rabobank is een belangrijke speler in ons gebied. Niet alleen hebben zij vele particuliere en zakelijke klanten in de regio, maar zij zijn ook belangrijke financiers van windparken. Tegenwind Veenkoloniën heeft op 26 oktober 2016 een demonstratie gehouden bij de ledenvergadering van de Rabobank. Dit heeft als resultaat gehad dat de actiegroepen zijn uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Dat heeft inmiddels plaats gevonden en op 16 maart staat een vervolggesprek op de agenda. Wij informeren de bank over de gang van zaken en de ondemocratische wijze waarop dit windpark hier wordt gerealiseerd en hebben een aantal zeer kritische vragen voor ze. Wij vinden het onverteerbaar dat mensen in financiële problemen kunnen komen door een project wat door de Rabobank wordt gefinancierd en tegelijkertijd de Rabobank dan ook als schuldeiser zullen hebben. Ook stelt de Rabobank dat een zorgvuldige en wettelijke afhandeling van projecten heel belangrijk is voor ze. We zullen zien. Bankiert u bij de Rabobank? Dan zijn wat kritische vragen van uw kant wellicht ook aan de orde.