Categoriearchief: Geen categorie

Ex WindNEE vrijwilligers over het door de windboeren gestaakte overleg OAR

Dit is een bericht van ex-WindNEE vrijwilligers, die u via dit kanaal graag nog even willen informeren over dit onderwerp,  ook al is WindNEE per 1 januari 2021 opgeheven.

U heeft het allen kunnen lezen; Windboeren verlaten het overleg met de OAR.

Op 4 februari j.l.  werd dit bericht in de nieuwsbrief van Windpark De Drentse Monden en Oostermoer bekend gemaakt.

Tja, wat moet je er nog over zeggen? Nu de windboeren geen overleg meer willen met het orgaan dat namens de omwonenden moet optreden (de OAR) is de communicatie tussen windpark en omwonenden dus gestopt. In de nieuwsbrief werd vermeld dat de windboeren wel in overleg willen met de omgeving maar nog niet weten in welke vorm. Dat is een vreemde uitspraak. Dat overleg moet kennelijk dus in elk geval naar de zin zijn van de windboeren. Zo niet, dan stoppen ze er mee.

Het is herenboerengedrag. De omwonenden moeten slikken en anders maar stikken.

In de OAR komen onderwerpen zoals hinder van licht in de nacht en de verdeling van de centen, alsmede de hoogte van de vergoeding, een collectief om de planschade af te handelen en nog vele andere dingen aan de orde. Hierbij zat het windpark als genodigde en gesprekspartner aan tafel, het Windpark zit niet in de OAR.  Deze onderwerpen werden door de initiatiefnemers van tafel geveegd of getraineerd. Pas als het de windboeren in het straatje kwam en het toevallig zo uitkwam werden wensen ingewilligd. En dan werd er gedaan alsof het een gebaar naar de omwonenden was.

Zoals eerder gemeld, en waarschijnlijk oal bij u bekend, is WindNEE  per 1 januari 2021 opgeheven. Ons doel is niet gehaald en voortzetting van onze activiteiten is nutteloos.

Om de zaken netjes af te handelen met de OAR is op de vergadering op 14 januari j.l. dit officieel medegedeeld. Ook aan de initiatiefnemers, die nu bij monde van Wim Wolters (Dagblad van het Noorden 5 februari 2021) onze deelname aan de OAR als factor voor ‘stroefheid’ in het overleg naar voren brengt. En dat dat de reden is dat ze uit het overleg stappen. Het is flauwekul, WindNEE had zich al teruggetrokken.

WindNEE heeft zich in het OAR overleg ingespannen om voor die mensen op te komen die het meest van het windpark te duchten hebben. De mensen die overlast krijgen, hun huis minder waard zien worden en stelselmatig in elke vorm van overleg in de laatste 10 jaar zijn genegeerd. Omwille van de omwonenden hebben wij er voor gekozen ons zo constructief mogelijk op te stellen en zaken op de agenda te houden. Maar wij zijn altijd kritisch gebleven en hebben daar waar het nodig was benoemd dat er geen spelletjes gespeeld moeten worden.

De windboeren willen het laatste woord hebben over de besteding van de gelden die zij in het gebiedsfonds storten, (50 cent per opgewekte MwH). Daar gaan ze mee voorbij aan de uitdrukkelijke wens van de Provincie en die van ons dat de omwonenden aan zet zijn om te bepalen wat er met dat geld gebeurd. Zij zijn namelijk de pineut. Maar als de keuze dan valt op een vorm van compensatie aan de meest gedupeerden dan zou je daarmee kunnen bekennen dat het dus echt een nadeel is, zo’n windpark voor de deur. En dat willen de windboeren niet. Nee, die willen dat het geld in  het gemeenschapsleven wordt gestopt, zodat ze daar voor bedankt kunnen worden. We hoeven hun schamele poging daartoe met een gift aan de voetbalvereniging van Gieterveen met bijbehorend sponsorbord nog maar even in ons collectieve geheugen op te frissen.

Het uitschrijven van een enquête over dit onderwerp is niet met goedkeuring van de OAR gebeurd. Wij, ex WindNee’ers,   hebben geen enkel vertrouwen in uitkomst van de enquête. Die wordt namelijk alleen gecontroleerd door de initiatiefnemers en niet door onafhankelijke personen. De uitkomst zal dan ook zijn dat u heeft gekozen voor een oplossing waar het windpark meerdere eer en glorie aan zal kunnen behalen. Het laatste punt, namelijk het laten compenseren van de mensen in de directe omgeving van de turbines zal echt niet winnen.

Dan willen wij u graag nog even informeren dat er ook aan uw planschade vergoeding geknibbeld gaat worden. Nu  is er een zgn. Maatschappelijk Eigen Risico van 2%. Dat betekend dat u als inwoner van Nederland nu eenmaal het risico loopt dat er in uw directe omgeving een bestemmingsplan wordt bepaald dat voor u negatief uit kan pakken. Een snelweg bijvoorbeeld, of een windpark.

De planschade vergoeding wordt betaald door de ontvanger van de verleende vergunningen, dat zijn dus de windboeren.

Nu hebben zij ondertussen een rechtszaak lopen tegen de overheid over de hoogte van dat Maatschappelijk Eigen Risico. Zij vinden dat dit niet 2% moet zijn, maar 5. Kortom zij willen minder planschade hoeven uit te betalen aan u.

Maar dit soort dingen vertellen zij u niet. Zij vertellen u alleen de mooie dingen. Kijkt u maar uit het raam. De zesde turbine in Oostermoer is zojuist gebouwd. En, valt het u mee?

Wij wedden van niet. Wat er straks over ons heen komt als ze gaan draaien, dat moeten we nog maar afwachten.

Wees verstandig, laat u niet in met de windboeren, zij zijn uit op verenstrijkerij en eigen gewin en niet op een goede verstandhouding met hun buren. Wend u tot de OAR voor vragen en steun. Zij zitten er voor u.

Met vriendelijke groet,

Vrijwilligers van de opgeheven Stichting WindNEE

 

WindNEE stopt er mee

Stichting WindNEE is er mee gestopt op 1 januari 2021
Na bijna 10 jaar strijd tegen windpark De Drentse Monden en Oostermoer houdt het op. Wij hebben ons ingezet om de leefbaarheid van onze unieke woonomgeving te beschermen en het recht op een gezonde leefomgeving voor haar inwoners in stand te houden. WindNEE heeft, vergeefs, alle mogelijke wettelijke middelen aangewend om de bouw van een enorm windpark in de Drentse Veenkoloniën te stoppen. Toen het windpark een feit werd hebben wij getracht om de schade te beperken en ons ingezet voor de installatie van een Omgevings Advies Raad. Via dit orgaan wilden wij tot een dialoog komen met de initiatiefnemers van het windpark om de overlast voor omwonenden zo dragelijk mogelijk te maken. Daar staat het leefbaar houden van het gebied inmiddels vast op de agenda.
Maar na 10 jaar strijd en het niet behalen van onze doelstelling: geen windpark op korte afstand van omwonenden, stoppen wij er mee. Stichting WindNee is per 1 januari 2021 opgeheven en daarmee ook onze deelname aan de Omgevings Advies Raad. Onze website zal nog enige tijd te vinden zijn, zodat andere partijen gebruik kunnen maken van onze ervaringen.
Wij hopen dat de bewoners van dit gebied een manier zullen vinden de leefbaarheid op peil te houden en wensen de OAR veel wijsheid en succes toe om dit te ondersteunen. Onze dank gaat uit naar alle mensen in dit gebied die ons gesteund hebben in onze strijd.
Deze website blijft nog enige tijd bestaan om onze informatie te kunnen delen met andere partijen die zich voor eenzelfde uitdaging zien staan; het tegenhouden van oprukkende windparken op land.  Wij zullen echter niet meer reageren op vragen.
Het ga u goed!

 

Einde juridische strijd

Civielrechtelijke procedure
Tijdens eerdere informatieavonden die WindNee heeft gehouden heeft mr. Pieter Huitema van De Haan Advocaten ons verteld dat in aanvulling op een tegemoetkoming planschade er een civiel rechtelijke procedure kan worden gevolgd. Dit zou wellicht kunnen leiden tot een hogere schadevergoeding door de komst van de windturbines.
Echter; voor er een civielrechtelijke procedure gestart kan worden moest de planschade procedure zijn afgerond.

Voortschrijdend inzicht
En op basis van ervaringen elders is inmiddels gebleken dat in de regel een civielrechtelijke procedure erg lang duurt en het is uit jurisprudentie (eerder zaken) ook duidelijk geworden dat particulieren weinig kans van slagen zullen hebben om aanvullend op de planschade vergoeding een extra vergoeding middels een civielrechtelijke procedure  te krijgen. Een uitzondering hierop is de situatie dat door de komst van de windturbines de bedrijfsvoering van een bedrijf ernstig wordt geschaad. Hiervoor moet weer een afzonderlijke procedure worden gevolgd en moet de procedure goed worden onderbouwd met een deskundigen rapport, wat uiteraard weer kosten met zich mee zal brengen.

Einde juridische strijd

Al met al en na het inwinnen van advies moeten wij tot de conclusie komen dat een civielrechtelijke procedure uiteindelijk weinig kansen biedt voor omwonenden.
Uiteraard vinden wij dit erg teleurstellend maar wij vinden ook dat wij u eerlijk moeten informeren en dat wij u geen worst voor moeten houden die er eigenlijk niet is.

Voor de goede orde; de financiële afhandeling van de juridische strijd was in twee delen geknipt. Het eerste deel is afgesloten tijdens de zitting van de Raad van State. Alle financiële verplichtingen tot dat moment zijn voldaan. Voor het tweede deel zijn nog geen financiële verplichtingen aangegaan en hoeven dus ook niet afgehandeld te worden.

Afsluiting
Stichting WindNEE heeft al het mogelijke gedaan, met uw steun, om het windpark tegen te houden. Dat is zoals we u al eerder hebben laten weten niet gelukt dankzij de kille en bureaucratische houding van onze overheid Een schrale troost is dat ‘ons’ windpark tegenwoordig als voorbeeld gebruikt wordt hoe het niet moet.
Windparken schieten op dit moment als paddenstoelen uit de grond in heel Nederland. Participatie en draagvlak van de omwonenden worden nu als belangrijke uitgangspunten gehanteerd. Dat hebben we samen dus wel voor elkaar gekregen, maar uiteindelijk hebben we daar zelf niets aan.

PERSBERICHT 15-2-2018

Tegenwind Veenkoloniën, waarbij WindNEE is aangesloten, heeft dit persbericht verzonden.

Geachte heer, mevrouw, burger en bestuurder,

Namens Tegenwind Veenkoloniën brengen wij met nadruk onder uw aandacht dat
Nijpels met zijn laatste uitlatingen in het recente persbericht van zijn zgn.
borgingscommissie (13-2-2018) het democratisch klimaat in Nederland verziekt. In het
bijzonder in onze regio’s in Groningen en Drenthe hebben wij al te maken met de 
negatieve gevolgen voor de burgers van het van boven af opgelegd energiebeleid van
EZ, zoals hij dat propageert. Het hoofdbestanddeel daarvan is een dwangmatige 
windmolenobsessie, waarbij met doorzettingsmacht-wetgeving zoals de Crisis en
Herstelwet en de Rijks Cordinatie Regeling de gemeenten en de burgers buiten spel zijn 
gezet. Zoals professor Koers in 2015 op een symposium vaststelde : “De vijand van dedemocratie
is Den Haag”. Met deze wetgeving is ook de rechterlijke macht de 
mogelijkheid ontnomen om het juridisch verzet tegen bijvoorbeeld de allang
achterhaalde windmolenparken ten gevolge van dit energiebeleid effectief te honoreren.
Het energiebeleid van EZ is dan ook volkomen mislukt en hangt aan elkaar van
miscommunicatie en desinformatie, hele leugens en halve waarheden, met als enige
reden om te verhullen dat men op landelijk niveau (Economische Zaken, de Ser) apert 
verkeerde keuzes heeft gemaakt in het stellen van de energiedoelen.
Iedereen weet allang dat windenergie op land hier geen goede keuze is, omdat
windmolens niet in ons daarvoor veel te kleine land inpasbaar zijn, niet uit kunnen,
onoverzienbare omgevings- en gezondheidsschade veroorzaken en dat daarmee
de energiedoelstellingen niet behaald kunnen worden.
In plaats van deze keuze voor wind op land, die stamt uit de tijd dat er nog geen goede
alternatieven voor duurzame energie bestonden, te corrigeren wil Nijpels er nog een 
schepje bovenop doen door het inzetten van nog meer dwangmiddelen, welke passen in 
een dictatuur, maar niet thuishoren in een democratie. Als Tegenwind Veenkoloniën
nemen we daar krachtig stelling tegen.
Het optreden van Nijpels is ook nog eens slecht voor het draagvlak onder de 
energietransitie, er ontstaat zelfs al weerstand tegen zonneweiden, en is heel slecht voor
onze democratie.
Tevens gaat Nijpels eraan voorbij dat windturbines op land met alle bijkomende schade 
met miljarden aan subsidie moeten worden gefinancierd terwijl dat op zee zonder
subsidie kan.
Wij roepen alle democratische krachten dan ook op om onze democratie te verdedigen
tegen figuren als Nijpels en met ons op te komen voor een democratische
energiepolitiek die wel samen de bevolking tot stand komt en daarmee zonder de inzet
van dwangmiddelen zoals voorgesteld door Nijpels, wel op draagvlak kan rekenen en
eisen uiterlijk vrijdag as. van Nijpels uitleg aan de burgers en de politiek waarom hij voor
deze ramkoers kiest en daarmee vele onnodige miljarden aan subsidie over de balk wil
gooien.
Tegenwind Veenkoloniën

Jan L. Nieboer
Voorzitter
Tel. 0599-850077
Mob. 06-52393215

Rabobank – ‘Een aandeel in elkaar’

De Rabobank is een belangrijke speler in ons gebied. Niet alleen hebben zij vele particuliere en zakelijke klanten in de regio, maar zij zijn ook belangrijke financiers van windparken. Tegenwind Veenkoloniën heeft op 26 oktober 2016 een demonstratie gehouden bij de ledenvergadering van de Rabobank. Dit heeft als resultaat gehad dat de actiegroepen zijn uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Dat heeft inmiddels plaats gevonden en op 16 maart staat een vervolggesprek op de agenda. Wij informeren de bank over de gang van zaken en de ondemocratische wijze waarop dit windpark hier wordt gerealiseerd en hebben een aantal zeer kritische vragen voor ze. Wij vinden het onverteerbaar dat mensen in financiële problemen kunnen komen door een project wat door de Rabobank wordt gefinancierd en tegelijkertijd de Rabobank dan ook als schuldeiser zullen hebben. Ook stelt de Rabobank dat een zorgvuldige en wettelijke afhandeling van projecten heel belangrijk is voor ze. We zullen zien. Bankiert u bij de Rabobank? Dan zijn wat kritische vragen van uw kant wellicht ook aan de orde.