Einde juridische strijd

Civielrechtelijke procedure
Tijdens eerdere informatieavonden die WindNee heeft gehouden heeft mr. Pieter Huitema van De Haan Advocaten ons verteld dat in aanvulling op een tegemoetkoming planschade er een civiel rechtelijke procedure kan worden gevolgd. Dit zou wellicht kunnen leiden tot een hogere schadevergoeding door de komst van de windturbines.
Echter; voor er een civielrechtelijke procedure gestart kan worden moest de planschade procedure zijn afgerond.

Voortschrijdend inzicht
En op basis van ervaringen elders is inmiddels gebleken dat in de regel een civielrechtelijke procedure erg lang duurt en het is uit jurisprudentie (eerder zaken) ook duidelijk geworden dat particulieren weinig kans van slagen zullen hebben om aanvullend op de planschade vergoeding een extra vergoeding middels een civielrechtelijke procedure  te krijgen. Een uitzondering hierop is de situatie dat door de komst van de windturbines de bedrijfsvoering van een bedrijf ernstig wordt geschaad. Hiervoor moet weer een afzonderlijke procedure worden gevolgd en moet de procedure goed worden onderbouwd met een deskundigen rapport, wat uiteraard weer kosten met zich mee zal brengen.

Einde juridische strijd

Al met al en na het inwinnen van advies moeten wij tot de conclusie komen dat een civielrechtelijke procedure uiteindelijk weinig kansen biedt voor omwonenden.
Uiteraard vinden wij dit erg teleurstellend maar wij vinden ook dat wij u eerlijk moeten informeren en dat wij u geen worst voor moeten houden die er eigenlijk niet is.

Voor de goede orde; de financiële afhandeling van de juridische strijd was in twee delen geknipt. Het eerste deel is afgesloten tijdens de zitting van de Raad van State. Alle financiële verplichtingen tot dat moment zijn voldaan. Voor het tweede deel zijn nog geen financiële verplichtingen aangegaan en hoeven dus ook niet afgehandeld te worden.

Afsluiting
Stichting WindNEE heeft al het mogelijke gedaan, met uw steun, om het windpark tegen te houden. Dat is zoals we u al eerder hebben laten weten niet gelukt dankzij de kille en bureaucratische houding van onze overheid Een schrale troost is dat ‘ons’ windpark tegenwoordig als voorbeeld gebruikt wordt hoe het niet moet.
Windparken schieten op dit moment als paddenstoelen uit de grond in heel Nederland. Participatie en draagvlak van de omwonenden worden nu als belangrijke uitgangspunten gehanteerd. Dat hebben we samen dus wel voor elkaar gekregen, maar uiteindelijk hebben we daar zelf niets aan.

Planschade

Hier volgt de meest actuele informatie over planschade:

Omgevings Advies Raad

WindNEE heeft door deelname aan de OAR geprobeerd een minnelijke schikking met de initiatiefnemers te realiseren. Dat zou voordelen opleveren voor de omwonenden. Dat is niet gelukt.

WindNee heeft besloten om het verzoek tot een bijdrage in planschade van de omwonenden van het windpark DMO, gedeelte Oostermoer, te laten coördineren door de Omgevings Advies Raad (OAR). De OAR, waarin de verenigingen dorpsbelangen van Nieuwediep, Gasselternijveenschemond, Gasselternijveen en Gieterveen zijn vertegenwoordigd, heeft hiervoor de OAR werkgroep Planschade opnieuw ingesteld. De werkgroep, waarin ook de stichting WindNee in participeert, is dit momenteel aan het uitwerken.

Omdat het windpark geen medewerking heeft willen verlenen aan een minnelijke schikking met voordelen voor de omwonenden, rest u als omwonende niets anders dan zelf een verzoek tot bijdrage planschade bij de gemeente in te dienen. De OAR kan u helpen met uw verzoek om een bijdrage in de planschade te onderbouwen met een deskundig document dat als bijlage bij het verzoek kan worden gevoegd

Informeren
Via een artikel in de Schakel zullen alle omwonenden van het windpark, gedeelte Oostermoer, worden geïnformeerd over de actuele stand van zaken. Hierin zal worden uitgelegd dat alle omwonenden van het windpark een verzoek om een bijdrage planschade bij de gemeente kunnen indienen.

Verzoek tot planschade indienen

U bent zelf verantwoordelijk voor het indienen van een verzoek tot planschade. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen er geen gebruik van te maken. Planschade indienen is niet verplicht en als u het doet kunt u er voor kiezen het geheel zelf te doen, met of zonder ondersteuning van een deskundige. Bij een ‘kansrijke’ aanvraag is het echter voordelig voor u om bovenstaande mogelijkheden te benutten.

De OAR heeft een lijst gemaakt van adressen die zich in de nabijheid van het windpark bevinden. Deze adressen zijn in eerste instantie als ‘kansrijk voor planschade’ ingedeeld.  Bewoners van deze adressen krijgen een brief waarin zij meer informatie vinden. Naar verwachting krijgt u voor het einde van het jaar meer informatie van de OAR.