Ex WindNEE vrijwilligers over het door de windboeren gestaakte overleg OAR

Dit is een bericht van ex-WindNEE vrijwilligers, die u via dit kanaal graag nog even willen informeren over dit onderwerp,  ook al is WindNEE per 1 januari 2021 opgeheven.

U heeft het allen kunnen lezen; Windboeren verlaten het overleg met de OAR.

Op 4 februari j.l.  werd dit bericht in de nieuwsbrief van Windpark De Drentse Monden en Oostermoer bekend gemaakt.

Tja, wat moet je er nog over zeggen? Nu de windboeren geen overleg meer willen met het orgaan dat namens de omwonenden moet optreden (de OAR) is de communicatie tussen windpark en omwonenden dus gestopt. In de nieuwsbrief werd vermeld dat de windboeren wel in overleg willen met de omgeving maar nog niet weten in welke vorm. Dat is een vreemde uitspraak. Dat overleg moet kennelijk dus in elk geval naar de zin zijn van de windboeren. Zo niet, dan stoppen ze er mee.

Het is herenboerengedrag. De omwonenden moeten slikken en anders maar stikken.

In de OAR komen onderwerpen zoals hinder van licht in de nacht en de verdeling van de centen, alsmede de hoogte van de vergoeding, een collectief om de planschade af te handelen en nog vele andere dingen aan de orde. Hierbij zat het windpark als genodigde en gesprekspartner aan tafel, het Windpark zit niet in de OAR.  Deze onderwerpen werden door de initiatiefnemers van tafel geveegd of getraineerd. Pas als het de windboeren in het straatje kwam en het toevallig zo uitkwam werden wensen ingewilligd. En dan werd er gedaan alsof het een gebaar naar de omwonenden was.

Zoals eerder gemeld, en waarschijnlijk oal bij u bekend, is WindNEE  per 1 januari 2021 opgeheven. Ons doel is niet gehaald en voortzetting van onze activiteiten is nutteloos.

Om de zaken netjes af te handelen met de OAR is op de vergadering op 14 januari j.l. dit officieel medegedeeld. Ook aan de initiatiefnemers, die nu bij monde van Wim Wolters (Dagblad van het Noorden 5 februari 2021) onze deelname aan de OAR als factor voor ‘stroefheid’ in het overleg naar voren brengt. En dat dat de reden is dat ze uit het overleg stappen. Het is flauwekul, WindNEE had zich al teruggetrokken.

WindNEE heeft zich in het OAR overleg ingespannen om voor die mensen op te komen die het meest van het windpark te duchten hebben. De mensen die overlast krijgen, hun huis minder waard zien worden en stelselmatig in elke vorm van overleg in de laatste 10 jaar zijn genegeerd. Omwille van de omwonenden hebben wij er voor gekozen ons zo constructief mogelijk op te stellen en zaken op de agenda te houden. Maar wij zijn altijd kritisch gebleven en hebben daar waar het nodig was benoemd dat er geen spelletjes gespeeld moeten worden.

De windboeren willen het laatste woord hebben over de besteding van de gelden die zij in het gebiedsfonds storten, (50 cent per opgewekte MwH). Daar gaan ze mee voorbij aan de uitdrukkelijke wens van de Provincie en die van ons dat de omwonenden aan zet zijn om te bepalen wat er met dat geld gebeurd. Zij zijn namelijk de pineut. Maar als de keuze dan valt op een vorm van compensatie aan de meest gedupeerden dan zou je daarmee kunnen bekennen dat het dus echt een nadeel is, zo’n windpark voor de deur. En dat willen de windboeren niet. Nee, die willen dat het geld in  het gemeenschapsleven wordt gestopt, zodat ze daar voor bedankt kunnen worden. We hoeven hun schamele poging daartoe met een gift aan de voetbalvereniging van Gieterveen met bijbehorend sponsorbord nog maar even in ons collectieve geheugen op te frissen.

Het uitschrijven van een enquête over dit onderwerp is niet met goedkeuring van de OAR gebeurd. Wij, ex WindNee’ers,   hebben geen enkel vertrouwen in uitkomst van de enquête. Die wordt namelijk alleen gecontroleerd door de initiatiefnemers en niet door onafhankelijke personen. De uitkomst zal dan ook zijn dat u heeft gekozen voor een oplossing waar het windpark meerdere eer en glorie aan zal kunnen behalen. Het laatste punt, namelijk het laten compenseren van de mensen in de directe omgeving van de turbines zal echt niet winnen.

Dan willen wij u graag nog even informeren dat er ook aan uw planschade vergoeding geknibbeld gaat worden. Nu  is er een zgn. Maatschappelijk Eigen Risico van 2%. Dat betekend dat u als inwoner van Nederland nu eenmaal het risico loopt dat er in uw directe omgeving een bestemmingsplan wordt bepaald dat voor u negatief uit kan pakken. Een snelweg bijvoorbeeld, of een windpark.

De planschade vergoeding wordt betaald door de ontvanger van de verleende vergunningen, dat zijn dus de windboeren.

Nu hebben zij ondertussen een rechtszaak lopen tegen de overheid over de hoogte van dat Maatschappelijk Eigen Risico. Zij vinden dat dit niet 2% moet zijn, maar 5. Kortom zij willen minder planschade hoeven uit te betalen aan u.

Maar dit soort dingen vertellen zij u niet. Zij vertellen u alleen de mooie dingen. Kijkt u maar uit het raam. De zesde turbine in Oostermoer is zojuist gebouwd. En, valt het u mee?

Wij wedden van niet. Wat er straks over ons heen komt als ze gaan draaien, dat moeten we nog maar afwachten.

Wees verstandig, laat u niet in met de windboeren, zij zijn uit op verenstrijkerij en eigen gewin en niet op een goede verstandhouding met hun buren. Wend u tot de OAR voor vragen en steun. Zij zitten er voor u.

Met vriendelijke groet,

Vrijwilligers van de opgeheven Stichting WindNEE

 

WindNEE stopt er mee

Stichting WindNEE is er mee gestopt op 1 januari 2021
Na bijna 10 jaar strijd tegen windpark De Drentse Monden en Oostermoer houdt het op. Wij hebben ons ingezet om de leefbaarheid van onze unieke woonomgeving te beschermen en het recht op een gezonde leefomgeving voor haar inwoners in stand te houden. WindNEE heeft, vergeefs, alle mogelijke wettelijke middelen aangewend om de bouw van een enorm windpark in de Drentse Veenkoloniën te stoppen. Toen het windpark een feit werd hebben wij getracht om de schade te beperken en ons ingezet voor de installatie van een Omgevings Advies Raad. Via dit orgaan wilden wij tot een dialoog komen met de initiatiefnemers van het windpark om de overlast voor omwonenden zo dragelijk mogelijk te maken. Daar staat het leefbaar houden van het gebied inmiddels vast op de agenda.
Maar na 10 jaar strijd en het niet behalen van onze doelstelling: geen windpark op korte afstand van omwonenden, stoppen wij er mee. Stichting WindNee is per 1 januari 2021 opgeheven en daarmee ook onze deelname aan de Omgevings Advies Raad. Onze website zal nog enige tijd te vinden zijn, zodat andere partijen gebruik kunnen maken van onze ervaringen.
Wij hopen dat de bewoners van dit gebied een manier zullen vinden de leefbaarheid op peil te houden en wensen de OAR veel wijsheid en succes toe om dit te ondersteunen. Onze dank gaat uit naar alle mensen in dit gebied die ons gesteund hebben in onze strijd.
Deze website blijft nog enige tijd bestaan om onze informatie te kunnen delen met andere partijen die zich voor eenzelfde uitdaging zien staan; het tegenhouden van oprukkende windparken op land.  Wij zullen echter niet meer reageren op vragen.
Het ga u goed!

 

Einde juridische strijd

Civielrechtelijke procedure
Tijdens eerdere informatieavonden die WindNee heeft gehouden heeft mr. Pieter Huitema van De Haan Advocaten ons verteld dat in aanvulling op een tegemoetkoming planschade er een civiel rechtelijke procedure kan worden gevolgd. Dit zou wellicht kunnen leiden tot een hogere schadevergoeding door de komst van de windturbines.
Echter; voor er een civielrechtelijke procedure gestart kan worden moest de planschade procedure zijn afgerond.

Voortschrijdend inzicht
En op basis van ervaringen elders is inmiddels gebleken dat in de regel een civielrechtelijke procedure erg lang duurt en het is uit jurisprudentie (eerder zaken) ook duidelijk geworden dat particulieren weinig kans van slagen zullen hebben om aanvullend op de planschade vergoeding een extra vergoeding middels een civielrechtelijke procedure  te krijgen. Een uitzondering hierop is de situatie dat door de komst van de windturbines de bedrijfsvoering van een bedrijf ernstig wordt geschaad. Hiervoor moet weer een afzonderlijke procedure worden gevolgd en moet de procedure goed worden onderbouwd met een deskundigen rapport, wat uiteraard weer kosten met zich mee zal brengen.

Einde juridische strijd

Al met al en na het inwinnen van advies moeten wij tot de conclusie komen dat een civielrechtelijke procedure uiteindelijk weinig kansen biedt voor omwonenden.
Uiteraard vinden wij dit erg teleurstellend maar wij vinden ook dat wij u eerlijk moeten informeren en dat wij u geen worst voor moeten houden die er eigenlijk niet is.

Voor de goede orde; de financiële afhandeling van de juridische strijd was in twee delen geknipt. Het eerste deel is afgesloten tijdens de zitting van de Raad van State. Alle financiële verplichtingen tot dat moment zijn voldaan. Voor het tweede deel zijn nog geen financiële verplichtingen aangegaan en hoeven dus ook niet afgehandeld te worden.

Afsluiting
Stichting WindNEE heeft al het mogelijke gedaan, met uw steun, om het windpark tegen te houden. Dat is zoals we u al eerder hebben laten weten niet gelukt dankzij de kille en bureaucratische houding van onze overheid Een schrale troost is dat ‘ons’ windpark tegenwoordig als voorbeeld gebruikt wordt hoe het niet moet.
Windparken schieten op dit moment als paddenstoelen uit de grond in heel Nederland. Participatie en draagvlak van de omwonenden worden nu als belangrijke uitgangspunten gehanteerd. Dat hebben we samen dus wel voor elkaar gekregen, maar uiteindelijk hebben we daar zelf niets aan.

Planschade

Hier volgt de meest actuele informatie over planschade:

Omgevings Advies Raad

WindNEE heeft door deelname aan de OAR geprobeerd een minnelijke schikking met de initiatiefnemers te realiseren. Dat zou voordelen opleveren voor de omwonenden. Dat is niet gelukt.

WindNee heeft besloten om het verzoek tot een bijdrage in planschade van de omwonenden van het windpark DMO, gedeelte Oostermoer, te laten coördineren door de Omgevings Advies Raad (OAR). De OAR, waarin de verenigingen dorpsbelangen van Nieuwediep, Gasselternijveenschemond, Gasselternijveen en Gieterveen zijn vertegenwoordigd, heeft hiervoor de OAR werkgroep Planschade opnieuw ingesteld. De werkgroep, waarin ook de stichting WindNee in participeert, is dit momenteel aan het uitwerken.

Omdat het windpark geen medewerking heeft willen verlenen aan een minnelijke schikking met voordelen voor de omwonenden, rest u als omwonende niets anders dan zelf een verzoek tot bijdrage planschade bij de gemeente in te dienen. De OAR kan u helpen met uw verzoek om een bijdrage in de planschade te onderbouwen met een deskundig document dat als bijlage bij het verzoek kan worden gevoegd

Informeren
Via een artikel in de Schakel zullen alle omwonenden van het windpark, gedeelte Oostermoer, worden geïnformeerd over de actuele stand van zaken. Hierin zal worden uitgelegd dat alle omwonenden van het windpark een verzoek om een bijdrage planschade bij de gemeente kunnen indienen.

Verzoek tot planschade indienen

U bent zelf verantwoordelijk voor het indienen van een verzoek tot planschade. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen er geen gebruik van te maken. Planschade indienen is niet verplicht en als u het doet kunt u er voor kiezen het geheel zelf te doen, met of zonder ondersteuning van een deskundige. Bij een ‘kansrijke’ aanvraag is het echter voordelig voor u om bovenstaande mogelijkheden te benutten.

De OAR heeft een lijst gemaakt van adressen die zich in de nabijheid van het windpark bevinden. Deze adressen zijn in eerste instantie als ‘kansrijk voor planschade’ ingedeeld.  Bewoners van deze adressen krijgen een brief waarin zij meer informatie vinden. Naar verwachting krijgt u voor het einde van het jaar meer informatie van de OAR.

 

Heiwerkzaamheden en bouwexploit

Zoals u wellicht weet zal er vanaf 7 mei 2020 gestart worden met de heiwerkzaamheden t.b.v. Windpak DMO.  Hopelijk zult u daar weinig of geen hinder van ondervinden. Het kan zijn dat u verwacht dat uw wonding daar schade van ondervindt. Tijdens de vergaderingen waarin de OAR (Omgevings Advies Raad) in gesprek is met de initiatiefnemers van het windpark, heeft de OAR er meerdere malen op gewezen dan een 0- meting voor direct omwonenden gewenst is. De initiatiefnemers hebben de mogelijke risico’s geinventariseerd en beoordeeld dat het met de huidige heitechnieken niet noodzakelijk is om een 0- meting uit te voeren aan de woningen.

Aangezien de initiatiefnemers geen 0- metingen zullen verrichten aan de woningen in het gebied, vinden wij het van groot belang dat u in ieder geval nog wel in de gelegenheid wordt gesteld om hier zelf enige vorm aan te geven. De OAR heeft de initiatiefnemers dan ook gevraagd om de heiwerkzaamheden uit te stellen. Hierdoor heeft u als bewoner in ieder geval nog de tijd om zelf vorm te geven aan een 0- opname van de eigen woning, voordat de heiwerkzaamheden zijn begonnen. De initiatiefnemers hebben geen gevolg gegeven aan het verzoek van de OAR, op maandag 11 mei zullen de heiwerkzaamheden in het Oostermoer deel van het windpark een aanvang hebben.

Wat kunt u doen?

Op de website van Eigenhuis.nl kunt u een voorbeeld downloaden van een zogenaamd Bouwexploit. Geef deze term aan in het zoekscherm en u vind het snel. Lees ook alle informatie even aandachtig.

Het Bouwexploit kunt u invullen en vervolgens verzenden naar Windpark Oostermoer. Hiermee stelt u de initiatiefnemer aansprakelijk voor de eventuele schade die de bouw kan veroorzaken.  Daarnaast adviseren wij u een fotorapportage te maken van uw buitengevels en mogelijk kwetsbare punten van uw woning, voor de aanvang van de hei- en overige bouwwerkzaamheden. Enkele detailfoto’s, maar ook voerzichten waar de details zich in de gevel bevinden. Op deze wijze kunt u later aantonen welke schade door de werkzaamheden ontstaan is.

Stuur het ingevulde Bouwexploit, inclusief foto’s aangetekend naar:

Windpark Oostermoer Exploitatie B.V.

Dorpsstraat 61

9658 PH Eexterveen.

Of per email naar info@drentsemondenoostermoer.nl

Tip: stuur ook een kopie van het Bouwexploit, inclusief foto’s naar het Windloket van de Gemeente Aa en Hunze; windloket@aaenhunze.nl

Wilt u meer informatie neem gerust contact op met uw afgezant binnen de OAR. Meer informatie over dit onderwerp kunt u ook nalezen op de website van Eigenhuis.nl.

Dit bericht is opgesteld door de Omgevings Advies Raad Windpark Oostermoer en door ons overgenomen.

(dit bericht is ook huis aan huis verspreid in de dorpen Gasselternijveen, Gasselternijveenschemond,  Gieterveen en Nieuwediep.)

 

 

Inloopavond Juridische Strijd WindNEE 11 juli 2019

Nog geen informatie avond maar een inloopavond

Stichting WindNEE houdt op 11 juli a.s. een inloopavond in het dorpshuis Ous Hoes in Gieterveen. De inloopavond begint om 19.30 uur en eindigt zo rond de klok van 22.00 uur. U kunt daar met al uw vragen die u heeft omtrent de bouw van de windturbines in ons gebied terecht. Het is geen plenair programma in een grote zaal, iedereen wordt persoonlijk te woord gestaan.

Er zullen vertegenwoordigers van WindNee aanwezig zijn die in een “huiskamer” sfeer proberen om op uw vragen een antwoord te geven. U kunt op elk tijdstip bij ons aan tafel schuiven met uw vragen, of meeluisteren naar antwoorden die wij aan anderen geven. Ook is er gelegenheid om vragen in een afgeschermde ruimte aan ons te stellen omdat het om uw persoonlijke situatie gaat.

Waarom deze inloopavond? Nou dat is eigenlijk erg eenvoudig. Aan de ene kant willen wij u graag informeren en op de hoogte brengen waar we achter de schermen mee bezig zijn maar aan de andere kant hebben wij op dit moment u niets nieuws van algemene aard mee te delen. Daarnaast bereiken er ons signalen dat omwonenden van het windturbinepark niet meer weten waar ze aan toe zijn. Ze zien, om het zo te zeggen “door de turbines het park niet meer” en hebben heel veel vragen. En dat kunnen wij ons heel goed voorstellen. Wij zien u dus graag op 11 juli a.s. als u vragen heeft.

U kunt zich tijdens deze avond ook nog opgeven als deelnemer. Bij binnenkomst zal u gevraagd worden uw naam, adres en e-mail gegevens te noteren zodat wij weten wie de inloopavond heeft bezocht en u – mocht dat nodig zijn – een antwoord op een vraag later kunnen toesturen.

Zodra meer details bekend zijn over het juridisch traject zullen wij weer een informatieavond organiseren. Volg ons op Facebook!

Vragen over de juridische strijd? Kom naar de inloopavond op donderdag 11 juli 2019

Aanvang: 19.30 uur

Einde: 22.00 uur

Locatie: Dorpshuis Ous Hoes Gieterveen

Hoe is ’t allemaal zo ver gekomen? – Artikel Binnenlands Bestuur 10 mei 2019

Wat was de rol van Provincie Drenthe? Hoe hebben de gemeenten Borger Odoorn en Aa en Hunze zich verhouden tot de plannen voor grootschalige windparken in onze regio? Wie was de kwade genius die Economische Zaken voor het karretje wist te spannen?  Oftewel; hoe heeft het zo ver kunnen komen?

Goed om eens te lezen,  zeker nu er weer verkiezingen aan zitten te komen.

Een artikel uit het blad Binnenlands Bestuur van 10 mei 201.  Dit magazine verschijnt elke twee weken en valt op de mat van ambtenaren die in salarisschaal 10 of hoger zitten, zeg maar de hoge ambtenaren.   Het is een achtergrond verhaal in 2 delen. Het volgende deel zal toegevoegd worden zodra dit ook wordt gepubliceerd.

Download pdf artikel Binnenlands Bestuur 10 mei 2019

(Indien u het artikel niet ziet wordt in pdf formaat naar uw eigen lokatie gedownload)

Oprichting Omgevings Advies Raad van start

Oprichting Omgevings Advies Raad

Op 12, 14, 19 en 20 februari hebben bijeenkomsten over de  oprichting van een Omgevings Advies Raad (OAR)  plaatsgevonden in Nieuwediep, Gieterveen, Gasselternijveenschemond en Gasselternijveen.

De avonden zijn georganiseerd door de Gemeente Aa en Hunze en werden goed bezocht. Bij elke bijeenkomst was goed duidelijk dat de aanwezigen het windpark niet willen. Toen duidelijk werd dat de OAR door de omwonenden opgezet en uitgevoerd zal worden en Provincie en Gemeente alleen als toehoorders en regelaars er bij betrokken zullen worden steeg de acceptatie van de OAR snel. Wij zijn daar blij om, want de OAR is de georganiseerde spreekbuis van de omwonenden.

Waarom vind WindNEE dat er een OAR  moet worden opgericht?

WindNEE heeft in haar statuten staan dat zij alles zal doen om het windpark De Drentse Monden en Oostermoer tegen te houden. Ook staat in de statuten beschreven dat WindNEE is opgericht om op te komen voor de belangen van de omwonenden van het windparkdeel Oostermoer.

Nu de Raad van State heeft beslist dat het park gebouwd mag worden zal WindNEE zich dus met nadruk ook richten op het belang van de omwonenden. Het windpark kan immers niet meer worden tegengehouden?

WindNEE wil alle mogelijkheden aanwenden om de overlast voor omwonenden te beperken, toe te kunnen zien op handhaving op veiligheid en de eventuele financiële regelingen zo veel mogelijk aan te wenden voor de mensen die het meest gedupeerd zullen zijn. Als het nodig is om daarvoor in overleg te treden met de initiatiefnemers van het park, dan zullen we dat doen. Maar uiteindelijk gaat het om de omwonenden. Dus vooral zij moeten kunnen meepraten. WindNEE neemt ook zitting in de OAR, als extra geweten voor de omwonenden. Bovendien worden WindNEE en alle andere leden van de OAR ondersteund door Rob Rietveld van de NLVOW die als onze adviseur zal optreden. Zijn ervaring bij andere soortgelijke overleg organen zal van onschatbare waarde zijn.

 

Staakt WindNEE nu de strijd?

Nee. Als er mogelijkheden zijn om het windpark tegen te houden, dan zullen we die met beide handen aangrijpen. Maar de kans is klein dat die zich nog voor zullen doen. De vergunningenronde die momenteel loopt (en waar ook WindNEE bezwaar tegen heeft aangetekend) is helaas slechts een formaliteit…..

 

En hoe zit het dan met de juridische strijd?

WindNEE gaat daar gewoon mee door. Gezondheid en overlast zijn zeer lastige onderwerpen in het kader van schadevergoedingen. Wij denken dat de grootste winst te halen is bij het aantonen van waardevermindering van woningen. Daarom gaan we door met de 2e fase van de juridische strijd.

Op korte termijn zal een bijeenkomst over dit onderwerp worden georganiseerd. Hou onze website en/of Facebook pagina in de gaten!

omgevingsadviesraad

 

Omwonenden Kopweg Gieterveen komen in opstand

Omwonenden Kopweg Gieterveen vrezen ongelukken, schade en overlast door bouwverkeer Windpark.

koppijnweg

 Op 17 januari j.l. hebben de bewoners van de Kopweg te Gieterveen actie gevoerd om aandacht te vragen voor de verkeersveiligheid in hun straat tijdens de bouw van het windpark.   De actie, die nog geen twee uur in beslag nam leverde 160 steunbetuigingen op van passanten. Inmiddels heeft de facebookpagina  van deze actie meer dan 600 volgers! Het leeft dus in de omgeving.

Nu de aanvoerroutes voor de bouw van het Oostermoer deel van het windpark bekend zijn maken de bewoners van de Kopweg zich ernstig zorgen over de veiligheid en leefbaarheid van hun straat. De Kopweg is een belangrijke verbindingweg tussen Gieterveen en Gasselternijveen en is een doorgaande route richting Stadskanaal. In de ochtend en middaguren is het druk op deze weg door forenzen en schoolgaande kinderen. Ook is er sprake van veel agrarisch verkeer. De duizenden extra transportbewegingen (ca. 350 per turbine en in dit gebied komen er 16) met zware vrachtwagens tijdens de bouw van het park zijn voor hen een grote zorg. Naar hun mening zijn de afmetingen van deze smalle weg niet berekend op dit soort verkeer. Het elkaar passeren van de grote vrachtwagens en het agrarisch verkeer zal een probleem gaan worden voor forenzen en bestemmingsverkeer en gevaarlijke situaties opleveren voor fietsers in het algemeen en schoolgaande kinderen in het bijzonder.

De huizen liggen relatief dicht bij de weg en men is bang dat er schade zal ontstaan aan de huizen door trillingen, veroorzaakt door zeer zware vrachtwagens.

Daar er al verschillende stukken weg worden aangelegd om de Kopweg bereikbaar te maken voor het bouwverkeer begrijpen zij niet waarom er niet gekozen is voor het aanleggen van een volledige bouwweg om de bouwplaatsen te bereiken en omwonenden en openbare weg te ontzien. De Kopweg bewoners hebben de Kopweg omgedoopt in Koppijnweg om aan te geven dat de aanvoerroutes onderdeel zijn van het hoofdpijndossier Windpark Oostermoer. Zij willen betrokken worden in de besluitvorming van de transportroutes.

koppijnweg

Er zijn meer aanvoerroutes voor de bouw van het windpark. Ook bewoners langs de Dideldomweg, de van Veelenweg en Gasselterboerveenschemond zullen overlast van bouwverkeer gaan krijgen. Wij adviseren deze mensen zich te informeren, te organiseren en op te komen voor hun belangen. Als het windpark eenmaal gebouwd wordt is het te laat! U loopt de kans ruim een jaar geconfronteerd te worden met  verkeerslawaai, trillingen en gevaarlijke verkeersituaties in uw directe omgeving!

Informatie over de aanvoerroutes kunt u opvragen bij de gemeente Aa en Hunze.

 

Achter de schermen is hard gewerkt bij WindNEE

Na de uitspraak van de Raad van State in februari 2018 moest WindNEE zich bezinnen op haar rol als actiegroep en stichting die opkomt voor de belangen van de omwonenden van het windpark Oostermoer.

De centrale vraag was of wij ons moesten blijven richten op actievoeren tegen het windpark of onze energie moesten steken in het opkomen voor de belangen van de omwonenden.

Wij zullen ons blijven verzetten tegen de komst van het windpark, maar zullen ons moeten aanpassen aan de realiteit; de politiek laat ons in de steek, de overheid en Raad van State trekken zich niets aan van de belangen van de omwonenden.

Wij concentreren ons nu op het voorzetten van de juridische strijd in de vorm van een civiele procedure tegen de initiatiefnemer en zijn nauw betrokken bij het oprichten van een omgevingsadviesraad en zullen daar ook zitting in nemen. Deze omgevingsadviesraad zal in gesprek gaan met de eigenaren van het windpark om bestrijding van overlast, communicatie en niet in de laatste plaats de besteding van het gebiedsfonds zo goed mogelijk te regelen.

Op 12, 14, 19 en 20 februari 2019 vinden in Nieuwediep, Gieterveen, Gasselternijveenschemond en Gasselternijveen informatie avonden plaats over de omgevingsadviesraad. Omwonenden van het windpark Oostermoer hebben daarvoor een uitnodiging van de gemeente Aa en Hunze gehad.

Ook zijn wij bezig de civiele procedure verder uit te werken. Wij vragen alle deelnemers hun deelname aan ons te bevestigen. Ook kunt u zich als nieuwe deelnemer inschrijven.